Strážna služba

Výkon služby je realizovaný našimi zamestnancami, ktorí spĺňajú kritériá Zákona č.473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti.

Naši zamestnanci sú bezúhonní, zdravotne a odborne spôsobilí a spoľahliví. Odborne ich pripravujeme na poskytovanie súkromných bezpečnostných služieb.

Garanciami kvality poskytovaných súkromných bezpečnostných služieb sú:

  • Prísne kritériá pri výberovom konaní uchádzačov o zamestnanie
  • Výkon služby organizovaný na profesionálnej úrovni, je realizovaný striktne v súlade s uzatvorenou zmluvou, vypracovanou pre každý chránený objekt individuálne.
  • Vykonávanie pravidelných i nepravidelných inšpekcií výkonu služby.
  • Pripravenosť 24 hodín riešiť mimoriadne udalosti v chránených objektoch, ako i požiadavky zákazníkov na výkon služieb nad rámec uzatvorených zmlúv.
  • Vnútropodnikový program kvality pozostávajúci z princípov spokojnosti zákazníka, splnenia požiadaviek a očakávaní zákazníka, neustále zlepšovanie kvality poskytovanej služby, spokojnosť a mobilizácia zamestnancov, nepretržitého vzdelávania, detailného poznávania všetkých procesov a využitie získaných vedomostí a skúseností.